Charakteristika obsahu vzdělání

Vzdělávací obsah tvoří dvě skupiny předmětu: všeobecně vzdělávací a odborné . Skupina všeobecně vzdělávacích předmětů zahrnuje vyučovací předměty potřebné pro dosažení středoškolské úrovně vzdělání, předměty se zařazují v obdobném rozsahu jako na jiných středních odborných školách.

Skupina odborných předmětů se dělí na

  • základní: zaměřené na rodinný život, v těchto předmětech získávají žáci vědomosti a dovednosti využitelné v profesní přípravě
  • profilující: zaměřené na profesní přípravu žáků podle zaměření

Profil absolventa

Sociální činnost, kód 75-41-M/01 denní a dálková forma vzdělávání
Znalostí základních principů sociální politiky ČR, struktury a forem sociální péče, sociálních institucí, jejich funkcí, činností sociálních zařízení, základních právních norem a předpisů sociálního zabezpečení. Profesní uplatnění absolventa: pracovník sociální péče a sociálních služeb v různých zařízeních sociální péče i v komunitních službách, zejména v zařízeních pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením, je schopen pomáhat klientům v péči o domácnost a rodinám s postiženým dítětem. Možné pracovní pozice: pracovník sociálních služeb, pečovatel, osobní asistent. Absolvent získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2 Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů nebo se může ucházet o studium na vysokých školách či v různých formách pomaturitního studia.

Ekonomika a podnikání, kód 63-41-M/01 denní forma vzdělávání
Znalostí principů a filozofie podnikatelské činnosti, schopností uplatňovat manažerské a marketingové dovednosti v podnikatelské praxi, znalostí základů daňové evidence a účetnictví. Profesní uplatnění absolventa: ve všech  druzích a typech podnikatelských subjektů v ekonomické sféře, po získání nezbytné praxe v oboru  je připraven k soukromému podnikání v oblastech odpovídajících jeho vzdělání. Možné pracovní pozice: ekonom, účetní, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretář, sekretářka, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích.

Veřejnosprávní činnost, kód 68-43-M/01 denní forma vzdělávání
Znalosti pracovní náplně, organizace a řízení orgánů státní správy a územní samosprávy. Profesní uplatnění absolventa: v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy, zajišťuje odborné nebo ucelené agendy např. v oblasti hospodaření s majetkem obce, vedení evidencí podle závazně platných předpisů, práce související s vystavováním úředních dokladů, s určováním, vyměřováním a vybíráním poplatků za správní řízení. Díky získanému ekonomickému a právnímu vzdělání, se může uplatnit i v občanském sektoru. Možné pracovní pozice: referent státní správy, referent samosprávy, asistent, organizační pracovník, administrativní pracovník.

Obchodní akademie, kód 63-41-M/02 denní a dálková forma vzdělávání
Znalosti potřebné pro aplikaci ekonomických, finančních, manažerských a administrativních disciplín v podnikatelské sféře, ve státní i veřejné správě, v peněžnictví a službách. Profesní uplatnění absolventa: ve všech  druzích a typech podnikatelských subjektů v ekonomické sféře, po získání nezbytné praxe v oboru  je připraven k soukromému podnikání v oblastech odpovídajících jeho vzdělání. Možné pracovní pozice – ekonom, účetní, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretář, sekretářka, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích).

Absolventi mohou dále studovat

  • MU Brno, Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta, Ekonomicko – správní fakulta
  • VUT Brno, Fakulta podnikatelská
  • MENDELU Brno, Provozně – ekonomická fakulta
  • VOŠ zdravotnická Brno, Merhautova, VOŠ zdravotnická Brno, Kounicova, OA a VOŠ sociálně právní, Opletalova
  • jazykové školy