Školné je na naší škole 14 000,- Kč ročně, většinou ho studenti hradí po 1 400,- Kč měsíčně.

Žáci (zákonní zástupci)  denního studia platí školné vždy do 10. v měsíci na účet školy č. 27-4041160287/0100, variabilní symbol je rodné číslo žáka a to tak, aby nejpozději 10. v každém jednotlivém měsíci bylo školné již na účtě školy. V ojedinělých případech je možné školné platit v hotovosti na pokladě školy.

Žáci dálkového studia platí školné na celé pololetí. Výše školného je 14 000 Kč.

Školné je splatné předem a to vždy k 15. 9. kalendářního roku ve výši 7 000 Kč a vždy k 1. 2. kalendářního roku ve výši 7 000 Kč.

Školné musí být uhrazeno převodem na účet školy č. ú. 27-4041160287/0100, variabilní symbol je rodné číslo žáka nebo hotovostně (příjmový doklad) ve výše uvedených termínech.