Školní poradenské pracoviště tel: +420 606 661 866

Pracovníci ŠPP

Výchovný poradce
PhDr. Zuzana Kandráčová

Školní metodik prevence
PhDr. Martina Bácová

Environmentální vzdělávání a poradenství 
MUDr. Věra Korecká

Kariérový poradce
Mgr. Barbora Hrdinová

ŠPP nabízí služby související s následujícími aktivitami:

 • podpora žáků speciálními vzdělávacími potřebami,
 • podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků,
 • podpora žáků s výchovnými problémy či vzdělávacími obtížemi,
 • podporu sociálního začleňování žáků z odlišného prostředí nebo odlišných podmínek,
 • spolupráce se zákonnými zástupci,
 • spolupráce s jinými školskými zařízeními,
 • metodická podpora učitelům,
 • tvorba, realizace a vyhodnocování preventivních programů,
 • prevencí rizikového chování a školní nespěšnosti,
 • včasná intervence při problémech žáků,
 • kariérové poradenství.