Profil absolventa

V oblasti profilu odborného vzdělání studenta/tky se absolvent/ka školy zejména vyznačuje:

 • Sociální činnost, kód 75 – 41 – M/01 denní i dálkové studium
  Znalostí základních principů sociální politiky ČR, struktury a forem sociální péče, sociálních institucí, jejich funkcí, činností sociálních zařízení, základních právních norem a předpisů sociálního zabezpečení.
 • Ekonomika a podnikání, kód 63 – 41 -M/01 denní studium
  Znalostí principů a filozofie podnikatelské činnosti, schopností uplatňovat manažerské a marketingové dovednosti v podnikatelské praxi, znalostí základů daňové evidence a účetnictví.
 • Veřejnosprávní činnost, kód 68 – 43 – M/01 denní studium
  Znalosti pracovní náplně, organizace a řízení orgánů státní správy a územní samosprávy.
 • Obchodní akademie, kód 63-41-M/02 denní i dálkové studium
  Znalosti potřebné pro aplikaci ekonomických, finančních, manažerských a administrativních disciplín v podnikatelské sféře, ve státní i veřejné správě, v peněžnictví a službách.

 Celkový obsah vzdělání tvoří:

 • Všeobecně vzdělávací předměty
 • Odborné předměty základní a profilující

Absolventi školy získávají po úspěšném vykonání maturitní zkoušky úplné střední odborné vzdělání pro výkon specifických činností v oblasti sociálních, ekonomiky a podnikání a veřejnosprávních služeb, nebo se mohou ucházet o studium na vysokých školách či v různých formách pomaturitního studia.


Charakteristika obsahu vzdělání:

Vzdělávací obsah tvoří dvě skupiny předmětu: všeobecně vzdělávací a odborné . Skupina všeobecně vzdělávacích předmětů zahrnuje vyučovací předměty potřebné pro dosažení středoškolské úrovně vzdělání, předměty se zařazují v obdobném rozsahu jako na jiných středních odborných školách.

Skupina odborných předmětů se dělí na:

 • Základní : zaměřené na rodinný život, v těchto předmětech získávají žáci vědomosti a dovednosti využitelné v profesní přípravě
 • Profilující : zaměřené na profesní přípravu žáků podle zaměření

Organizace studia – podmínky pro přijetí

 • Pro školní aktuální školní rok klikněte na menu Přijímací řízení

Konzultace dálkového studia 

se konají každé úterý od 13.50 do 18.45 hodin a jsou dány rozvrhem, který je vložen v IS Bakaláři na nástěnkách jednotlivých tříd.


Školné

Školné je na naší škole 14 000,- Kč ročně. Lze si požádat o měsíční úhradu školného ve výši 1 400,- Kč/měsíc.

Školné – denní studium
Žáci (zákonní zástupci)  denního studia platí školné vždy do 10. dne v měsíci na účet školy č. 27-4041160287/0100, variabilní symbol je rodné číslo žáka a to tak, aby nejpozději 10. dne v každém jednotlivém měsíci bylo školné již na účtu školy. V nutných případech je možné školné platit i v hotovosti na pokladně školy.

Školné – dálkové studium
Žáci dálkového studia platí školné na celé pololetí. Školné je splatné předem a to vždy k 15. 9. kalendářního roku ve výši
7 000,- Kč a vždy k 1. 2. kalendářního roku ve výši 7 000,- Kč. Školné musí být uhrazeno převodem na účet školy č. ú. 27-4041160287/0100, variabilní symbol je rodné číslo žáka nebo hotovostně (příjmový doklad) ve výše uvedených termínech.


Příklady uplatnění našich absolventů

Studium:

 • MU Brno, Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta
 • VUT Brno, Fakulta podnikatelská
 • Studium na vyšších odborných školách
 • Jazykové školy

Zaměstnání:

 • Správa sociálního zabezpečení
 • Finanční správa
 • Úřady práce
 • Soukromý podnikatel/ka
 • Zapisovatelka u soudu
 • Administrativní pracovník/ce
 • Účetní, finanční poradce