Denní forma vzdělávání

Žáci (zákonní zástupci)  denního studia platí školné vždy do 10. v měsíci na účet školy č. 27-4041160287/0100, variabilní symbol je rodné číslo žáka a to tak, aby nejpozději 10. v každém jednotlivém měsíci, bylo školné již na účtu školy.

První platba školného je splatná při podpisu smlouvy o vzdělávání.

Školné je ve výši 16 000 Kč/školní rok.

Dálková forma vzdělávání

Žáci dálkového studia platí školné na celé pololetí. Školné je splatné předem a to vždy k 15. 9. kalendářního roku ve výši 8 000 Kč a vždy k 1. 2. kalendářního roku ve výši 8 000 Kč.

Školné musí být uhrazeno převodem na účet školy č. ú. 27-4041160287/0100, variabilní symbol je rodné číslo žáka.

První platba školného je splatná při podpisu smlouvy o vzdělávání.

Školné je ve výši 16 000 Kč/školní rok.