Školné je na naší škole 14 000,- Kč ročně.

Lze si požádat o měsíční úhrady školného ve výši 1 400,- Kč/měsíc.

Denní studium

Žáci (zákonní zástupci)  denního studia platí školné vždy do 10. v měsíci na účet školy č. 27-4041160287/0100, variabilní symbol je rodné číslo žáka a to tak, aby nejpozději 10. v každém jednotlivém měsíci bylo školné již na účtu školy. V ojedinělých případech je možné školné platit v hotovosti na pokladně školy.

Dálkové studium

Žáci dálkového studia platí školné na celé pololetí.

Školné je splatné předem a to vždy k 15. 9. kalendářního roku ve výši 7 000 Kč a vždy k 1. 2. kalendářního roku ve výši
7 000 Kč.

Školné musí být uhrazeno převodem na účet školy č. ú. 27-4041160287/0100, variabilní symbol je rodné číslo žáka nebo hotovostně (příjmový doklad) ve výše uvedených termínech.