Projekt Čtenářské dílny a jazykové vzdělávání na MORAVĚ

OPVK 1.1 Výzva č. 56

Tento projekt je finančně podpořen ze státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu.

Datum zahájení projektu na SOŠ Morava: 1. 7. 2015

Datum ukončení projektu na SOŠ Morava: 31. 12. 2015

Stručný obsah projektu:

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

EU peníze SŠ na SOŠ Morava:

Cílem projektu na naší škole je podpořit čtenářství a čtenářskou gramotnost zavedením čtenářských dílen do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti a nákup literatury dostupné pro všechny žáky školy. Dalším cílem je zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím pedagogicko-jazykových kurzů v zahraničí pro vyučující anglického a německého jazyka a díky zahraničním jazykově-vzdělávacím pobytům žáků ve Spolkové republice Německo a Spojeném království Velké Británie a Severního Irska.

Klíčové aktivity projektu:

1 – Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské
gramotnosti.

2 – Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

4 – Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

Projekt EU peníze školám

OPVK 1.5

Tento projekt je finančně podpořen ze státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu

Datum zahájení projektu na SOŠ Morava: 1. 9. 2012

Datum ukončení projektu na SOŠ Morava: 30. 6. 2014

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Lepší připravenost na trh práce bude podpořena zintenzivněním spolupráce se zaměstnavateli. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků s SVP a žáků mimořádně nadaných. Zlepšení klimatu ve školách a podpora rovného přístupu ke vzdělávání budou v projektu podpořeny zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga a/nebo absolvováním speciálních programů pro pracovníky školy.

EU peníze SŠ na SOŠ Morava:

Cílem projektu na naší škole je podpořit výuku všech předmětů zapojením a efektivnějším využíváním moderních technologií. Obzvláště se projekt zaměřuje na podporu výuky anglického jazyka, neboť jsou z něj financovány pedagogicko-jazykové kurzy v zahraničí pro vyučující angličtiny a také semináře, jež mají žákům pomoci se specifickými jazykovými dovednostmi. Poslední podpořenou oblastí je finanční gramotnost, neboť část pedagogického sboru SOŠ Morava se díky prostředkům z projektu zúčastní kurzů zaměřených právě na vyučování této specifické, a pro praktický život v dnešní době tak důležité, oblasti.

Klíčové aktivity projektu:

II/5 Jaz. kurz v zahraničí pro učitele CJ

III/1 Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VI/3 Vzdělávání pedagogů pro finanční gramotnost