Školní poradenské pracoviště
tel: +420 606 661 210

Školní poradenské pracoviště SOŠ MORAVA – dokument zde

Výchovná poradkyně
Mgr. Hana Květinská
tel: +420 606 661 210

Školní metodik prevence
Ing. Dita Plisková
tel: +420 606 661 210

ŠPP nabízí služby související s následujícími aktivitami:

 • podpora žáků speciálními vzdělávacími potřebami,
 • podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků,
 • podpora žáků s výchovnými problémy či vzdělávacími obtížemi,
 • podporu sociálního začleňování žáků z odlišného prostředí nebo odlišných podmínek,
 • spolupráce se zákonnými zástupci,
 • spolupráce s jinými školskými zařízeními,
 • metodická podpora učitelům,
 • tvorba, realizace a vyhodnocování preventivních programů,
 • prevencí rizikového chování a školní nespěšnosti,
 • včasná intervence při problémech žáků,
 • kariérové poradenství.

Kariérová poradkyně, projektová manažerka
Mgr. Barbora Hrdinová
tel: +420 606 661 866

Koordinátorka environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty
Ing. Bc. Petra Kalousková
tel: +420 606 661 464

Koordinátorka informačních a komunikačních technologií, koordinátorka ŠVP
Ing. Hana Šturmová
tel: +420 606 661 885

Koordinátor podnikavosti
PhDr. Vítězslav Kulíšek
tel: +420 606 661 885